Poradnik dla dłużnika konsumenta cz. 1.

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (KONSUMENTEM)
i chcesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do dnia 23.03.2020 r.:

TO PAMIĘTAJ, ŻE:

1.     nie mają wobec ciebie zastosowanie przepisy stosowane wobec przedsiębiorców o tzw. ubóstwie masy upadłości, czyli mimo braku środków nawet na koszty prowadzenia postępowania upadłościowego możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości [Wyłączenie stosowania art. 13 oraz 361 w zw. z art. 4917 PrUp], koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa;

2.     nie masz obowiązku uiszczania zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości [nie stosuje się art. 22a oraz 32 ust. 5 PrUp]. Masz jednak obowiązek uiścić opłatę stałą za wniesienie wniosku, która wynosi 30,00 PLN;

3.     złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest twoim prawem, a nie obowiązkiem. Nie dotyczą ciebie zatem terminy, ani sankcje za spóźnione złożenie wniosku, tak jak ma to miejsce w stosunku do przedsiębiorców [art. 21 PrUp];

4.     do wniosku nie musisz dołączać oświadczenia co do prawdziwości danych zawartych we wniosku, ale pamiętaj, że sąd oddali twój wniosek, jeżeli dane podane przez ciebie we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi [art. 25 w zw. 4912, art. 4914 PrUp]. Jest to wyraz odstąpienia przez ustawodawcę od dużego formalizmu, jaki jest stosowany w przypadku przedsiębiorców;

5.     jeżeli złożysz poprawnie wypełniony wniosek sąd nie będzie ustanawiać zabezpieczenia na twoim majątku w osobie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy sądowego, tak jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorców [art. 36, 38, 38a, 40 PrUp]

6.     w przypadku upadłości konsumenckiej odmiennie określono zasady wynagradzania syndyka, dotyczy to m.in. wysokości wynagrodzeń syndyków, co ma istotne znaczenie w kontekście wielkości majątku konsumenta w upadłości w porównaniu do majątku przedsiębiorcy w upadłości;

7.     odmiennie niż w przypadku przedsiębiorcy możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości nawet jeśli masz tylko jednego wierzyciela;

8.     wniosek składasz wypełniając prawidłowo formularz [dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/upadlosc-konsumencka], wg wzoru określonego rozporządzeniem MS z 17.12.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2276). Jeśli twój wniosek będzie mieć braki formalne w świetle przepisów prawa upadłościowego albo nie zostanie złożony na formularzu, to będziesz wezwany przez sąd do ich uzupełniania pod rygorem zwrotu wniosku;

9.           art. 4914 PrUp wskazuje co powinien zawierać twój wniosek o ogłoszenie upadłości, w tym m.in.: oświadczenie dłużnika, że w stosunku do jego osoby w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

  • nie prowadzono upadłości konsumenckiej zakończonej umorzeniem postępowania z przyczyn innych niż na wniosek samego dłużnika,
  • nie uchylono ustalonego dla dłużnika planu spłaty wierzycieli na podstawie przepisu art. 49120 PrUp,
  • nie zachodzi okoliczność tego rodzaju, że dłużnik nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, mimo że był do tego zobowiązany,
  • nie miało miejsca prawomocne uznanie czynności prawnej dłużnika za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
  • w stosunku do dłużnika nie prowadzono postępowania upadłościowego, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

Jeśli uważasz, że zachodzi w twoim przypadku, chociażby jedna z powyżej wskazanych negatywnych przesłanek, a wniosek opierasz na względach humanitarnych [np. jesteś w podeszłym wieku i stan zdrowia nie pozwala ci na rozpoczęcie pracy zarobkowej, a wysokość otrzymywanej kwoty świadczeń: emerytura/renta, po zajęciu komorniczym nie pozwala ci na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, na kupno w aptece niezbędnych leków] lub słuszności [np. ciężka, przewlekła choroba], powinieneś wskazać to we wniosku, odpowiednio modyfikując powyższe oświadczenie;

10.         jeśli doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłeś jej stopień umyślnie [objęcie przez dłużnika zamiarem doprowadzenia do niewypłacalności albo jej pogłębienia, które to ostatecznie doprowadziły do niewypłacalności] lub wskutek rażącego niedbalstwa [lekkomyślność, jako kwalifikowana postać tzw. winy nieumyślnej, polegającej na niedołożeniu należytej staranności wymaganej w określonych okolicznościach] to sąd oddali twój wniosek.

11.         jeśli chcesz, aby postępowanie upadłościowe toczyło się również wobec twojego małżonka, każdy w was musi złożyć odrębny wniosek, ale pamiętaj, że z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa;

12.         pamiętaj, że jeśli zaciągałeś zobowiązania wspólnie ze swoim małżonkiem (odpowiedzialność solidarna), to ogłoszenie twojej upadłości nie spowoduje, że twój małżonek będzie również uwolniony od zobowiązań [art. 49115 ust. 5 PrUp].