"Poradnik dla dłużnika konsumenta cz. 3"

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (KONSUMENTEM) i chcesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w dniu 24.03.2020 r. lub później,

TO PAMIĘTAJ, ŻE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU, SĄD ZASTOSUJE WOBEC CIEBIE NOWE ZASADY USTALANIA PLANU SPŁATY WIERZYCIELI:

1. Standardowy plan spłaty [art. 49115 ust. 1 pkt 4 PrUp]:

1)   Maksymalny termin: 36 miesięcy:

termin standardowy dla wszystkich przypadków, w których dłużnik ma możliwość dokonania spłaty wierzycieli, a powodem jego niewypłacalności nie była trwała utrata zdolności zarobkowania.

2)   Okres krótszy niż 3 lata:

dopuszcza się okres kilku miesięcy, albo nawet miesiąca, w przypadkach niekorzystnych dla dłużnika, takich jak zdarzenia losowe wskutek których dłużnik popadł w stan niewypłacalności [np. dłużnik w wieku 55+ wykonujący zawód rzemieślnika zachorował na nowotwór w wyniku którego amputowano mu rękę, co spowodowało, że nie może dalej wykonywać swojej pracy].

2. Wydłużony plan spłaty

1)   Termin: okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) i nie dłuższy niż 84 miesiące (7 lat): termin stosowany dla przypadków, gdy do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia doszło na skutek umyślnego działania dłużnika albo wskutek jego rażącego niedbalstwa.

 Pamiętaj, że:

  • Przy ustalaniu przyczyn powstania twojego stanu niewypłacalności sąd posiłkuje się twoim stanowiskiem, jako dłużnika, stanowiskiem twoich wierzycieli i stanowiskiem syndyka, ale sąd nie jest związany żadnym z tych stanowisk w zakresie ustalenie samej treści planu spłaty.  
  • Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe dłużnika, konieczność jego utrzymania oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
  • Sąd wskazując w sentencji postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, że doprowadziłeś do swojej niewypłacalności umyślnie albo doprowadziłeś do swojej niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa albo umyślnie w sposób istotny zwiększyłeś stopień swojej niewypłacalności albo na skutek rażącego niedbalstwa istotnie zwiększyłeś stopień swojej niewypłacalności ustali dla ciebie plan spłaty wierzycieli na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) i nie dłuższy niż 84 miesiące (7 lat).
  • W przypadku, gdy nie zachodzi wobec ciebie żadna z okoliczności wymienionych powyżej sąd wskaże w postanowieniu, że nie doprowadziłeś do swojej niewypłacalności, ani istotnie nie zwiększyłeś jej stopnia, ani umyślnie ani na skutek rażącego niedbalstwa.

 Ocena nowych regulacji:

Wchodząca w życie z dniem 24.03.2020 r. liberalizacja przepisów prawa upadłościowego w zakresie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z pewnością przyśpieszy czas prowadzania postępowań, jak również skutkować będzie zwiększeniem liczby osób, wobec których będzie można ogłosić upadłość. A zatem już na wstępnym etapie postępowania upadłościowego więcej konsumentów skorzysta z tej instytucji. Będzie to możliwe dzięki rezygnacji przez ustawodawcę z obowiązku badania przez sąd już na etapie ogłoszenia upadłości owego stopnia zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu jego stanu niewypłacalności.

Zachowanie dłużnika na etapie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości nie pozostanie jednak bez znaczenia. Nowe przepisy wprowadzają bowiem przesunięcie samego momentu badania przez sąd owego zawinienia dłużnika przy doprowadzeniu do stanu swojej niewypłacalności na etap nieco późniejszy, ale równie istotny dla dłużnika, jest to etap, kiedy zapadnie decyzja o podstawowym znaczeniu dla dłużnika, to jest czy sąd umorzy mu w całości zobowiązania, czy też umorzy zobowiązania warunkowo, a może ustali plan spłaty jego wierzycieli, a jeśli tak to przez jaki okres i w jakich kwotach dłużnik będzie musiał spłacać swoich wierzycieli?

            Oczywiście, nawet w świetle nowych przepisów, doprowadzenie przez dłużnika do swojej niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań lub wcześniejsze umorzenie zobowiązań [tj. w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości] spowoduje, że zasadniczo oddłużenie nie będzie możliwe [skutkować będzie odmową przez sąd ustalenia planu spłaty wierzycieli albo odmową umorzenia zobowiązań dłużnika bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub odmową warunkowego umorzenia zobowiązań dłużnika bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.] Niemniej jednak nawet w takich przypadkach dłużnik będzie mógł powoływać się na względy słuszności lub względy humanitaryzmu.

Sankcją dla tych dłużników, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyli jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa będzie wydłużenie okresu spłaty wierzycieli do 7 lat. To może być dla wielu osób dość dużą dolegliwością, biorąc pod uwagę to, że czas trwania postępowania trwa minimum 1 rok, a średnia wieku dłużników składających wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to 48 lat.