Upadłość konsumencka 2020

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (KONSUMENTEM) i chcesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w dniu 24.03.2020 r. lub później,

TO PAMIĘTAJ, ŻE SĄD BĘDZIE UMARZAĆ TWOJE ZOBOWIĄZANIA, STOSUJĄC NOWE ZASADY:

 1.           Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli:

sąd umorzy twoje zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli twoja osobista sytuacja w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłbyś zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W takim przypadku sąd obciąży Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. Ma to miejsce np. w przypadku, gdy sąd zapoznając się z twoją sytuacją osobistą (wiek, stan zdrowia, wykształcenie, wykonywany zawód) dojdzie do wniosku, że twoja sytuacja w przyszłości nie ulegnie polepszeniu, twoje możliwości zarobkowania są ograniczone, a pobierane wynagrodzenie/świadczenie pieniężne (emerytura/renta/zasiłek) nie wystarczają nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb zarówno twoich, jak i twojej rodziny.[art. 49116 ust. 1 PrUp];

 2.           Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli:

  • jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z twojej osobistej sytuacji nie ma charakteru trwałego [np. w sytuacji, gdy osoba chora, pobierająca rentę z tytułu czasowej niezdolności do  pracy po przebytym nowotworze przechodzi rehabilitację i ma szansę na pełną remisję i powrót do samodzielnej egzystencji], sąd umorzy twoje zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli zarówno ty, jak i żaden z twoich wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd uzna że ustała twoja niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli i wtedy uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali dla ciebie plan spłaty wierzycieli.[ art. 49116 ust. 2a PrUp].

Pamiętaj jednak, że umorzeniu niepodlegają: zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem, jak również te zobowiązania, których umyślnie nie ujawniłeś, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu upadłościowym.
Na twój wniosek sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie 5 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Pamiętaj, że: w okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli:

  • nie możesz dokonywać czynności prawnych, dotyczących swojego majątku, które mogłyby pogorszyć twoją sytuację majątkową. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na twój wniosek może wyrazić zgodę na dokonanie takiej czynności prawnej albo zatwierdzić jej dokonanie;
  • zobowiązany jesteś składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykażesz osiągnięte przychody, nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa GUS, jak również twoje możliwości zarobkowe, wydatki potrzebne na twoje utrzymanie i osób pozostających na twoim utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe. Do sprawozdania dołączasz kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

 Pamiętaj jednak, że:

Sąd uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli w okresie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli:

  •  nie złożysz w terminie sprawozdania, o którym mowa powyżej;
  • w sprawozdaniu podasz nieprawdziwe informacje, a w szczególności zataisz osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe;
  • dokonasz czynności prawnej, o której mowa powyżej, bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona,
  • ukrywasz majątek lub czynność prawna dokonana przez ciebie została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

- chyba że uchybienie tym obowiązkom jest nieznaczne lub brak uchylenia przez sąd postanowienia o warunkowym umorzeniu twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadniony względami słuszności/względami humanitarnymi.

Uchylenie przez sąd postanowienia o warunkowym umorzeniu twoich zobowiązań z wyżej ww. powodów powoduje, że twoje zobowiązania nie podlegają umorzeniu.

 I wreszcie….

Jeżeli nikt nie złoży (ani ty, ani twoi wierzyciele), w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o warunkowym umorzeniu twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, wniosku o ustalenie wobec ciebie planu spłaty wierzycieli, twoje zobowiązania zostaną umorzone z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Na twój wniosek sąd wyda postanowienie stwierdzające umorzenie twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, w którym wskaże datę umorzenia twoich zobowiązań.

P5060179JPG