Grudzień 2017

Prawo upadłościowe:


Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało znaczące zmiany przepisów regulujących upadłość osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, potocznie nazywanej „upadłością konsumencką”. Zapowiedziano wprowadzenie nowego modelu upadłości konsumenckiej, poprzez wprowadzenie w szczególności podanych poniżej rozwiązań:

  • na etapie otwarcia postępowania upadłościowego, to jest w chwili wydawania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie będą badane przyczyny niewypłacalności dłużnika. Do ogłoszenia upadłości wystarczy już samo stwierdzenie, że osoba jest niewypłacalna;
  • przyczyna niewypłacalności dłużnika będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości. Pomimo ustalenia przez sąd, że dłużnik doprowadził do swej niewypłacalności umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa, osoba ta nie straci prawa do skorzystania z możliwości oddłużenia się poprzez ogłoszenie upadłości;
  • wprowadzony zostanie dłuższy okres spłat wierzycieli w ramach ustalonego przez sąd planu spłaty. Okres spłaty wyniesie od 4 do 8 lat, a jego czas trwania będzie uzależniony od stopnia zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności;
  • wprowadzona zostanie możliwość zawarcia porozumienia dłużnika z wierzycielem bez obowiązku składania do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. W takim przypadku dłużnik będzie jednak musiał skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego. Zawarcie porozumienia z wierzycielami będzie możliwe również już po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w takim przypadku, jeżeli sąd uzna, że porozumienie może być zawarte, zawiesi prowadzone postępowania na okres do 4 miesięcy. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia sąd postępowanie umorzy. W zawieraniu porozumienia dłużnikowi pomagać będzie doradca z prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości listy licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych, a wynagrodzeniem dla doradcy będzie prowizja od kwot uzyskanych dla wierzycieli w ramach porozumienia;
  • Sąd z chwilą ogłoszenia upadłości będzie mógł jednocześnie całkowicie umorzyć zobowiązania dłużnika bez ustalania planu spłaty wierzytelności, obecnie taka sytuacja ma miejsce w toku prowadzonego postępowania upadłościowego. Przed wydaniem stosownego rozstrzygnięcia sąd zbada, czy informacje podane we wniosku przez dłużnika są prawdziwe albo czy nie wyzbywał się on majątku celowo w okresie przed ogłoszeniem upadłości, wysłuchani zostaną tez wierzyciele. Te czynności mają stanowić barierę przed próbami nadużycia postępowania oddłużeniowego przez nieuczciwych dłużników. Jeśli wskutek tych czynności okaże się, że dłużnik działał w oczywisty sposób nierozsądnie, nie będzie mógł liczyć na szybkie oddłużenie, a jeśli skłamał we wniosku lub zataił istotne informacje, sąd oddali jego wniosek. W myśl projektu przy oddłużeniu, po etapie likwidacji majątku, osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarczą będą traktowane, co do zasady, tak samo jak konsumenci;
  • każdy, kto rozważa złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie mógł skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
  • wprowadzenie zasady, że syndyk będzie odbierać tylko taką korespondencję kierowaną do dłużnika, która ma znaczenie dla przeprowadzenia postępowania upadłościowego.