PRAWO SPÓŁEK I BIEŻĄCA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

ODBIORCY NASZYCH USŁUG:

  • przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą
  • przedsiębiorcy planujący zmienić formę prowadzenia działalności gospodarczej [przekształcenia, fuzje i przejęcia, likwidacja]

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie doradzania przy bieżącym funkcjonowaniu spółki. Zapewniamy stałą obsługę korporacyjną zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy oraz posiedzeń organów spółki (rada nadzorcza, zarząd).

Oferujemy obsługę spółki na etapie likwidacji oraz pełnienie funkcji likwidatora, zarządcy.

Działamy szybko, dokładnie i skutecznie na rynku krajowym i przy transakcjach transgranicznych.

Prawidłowe przygotowanie dokumentów transakcyjnych na etapie przed przystąpieniem do jej przeprowadzenia to na pewno mniejsze ryzyko straty po stronie przedsiębiorcy.

Skuteczna transakcja zależy od:

  • dokładnie przeprowadzonego procesu Due Dilligence,
  • prawidłowo sporządzonej umowy,
  • właściwie wybranego zabezpieczenia wierzytelności, które będzie skuteczne w przypadku ogłoszenia upadłości lub niewypłacalności drugiej strony umowy.

Zminimalizowanie skutków ogłoszenia upadłości kontrahenta zależy od czynności podjętych już na etapie zawierania umowy.

Należy pamiętać, że w Polsce, odmiennie niż w innych krajach, zaspokojenie wierzyciela przez syndyka w toku dotychczas prowadzonych postępowań upadłościowych wynosiło średnio od 2% do 10% wartości nominalnej wierzytelności. Wielokrotnie zdarzało się, że wierzyciel nie otrzymał żadnego zaspokojenia.