PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACJA

 

ODBIORCY NASZYCH USŁUG:

 •  przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą: proponujemy szkolenia pełniące funkcję prewencyjną, których celem jest uniknięcie w przyszłości ryzyka utraty płynności finansowej oraz zagrożenia upadłością oraz doradztwo w zakresie optymalizacji ryzyka przed zawarciem transakcji
 •  dłużnicy – przedsiębiorcy i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, którzy wpadli w spiralę długów i potrzebują pomocy w zakresie negocjacji z wierzycielami, bądź pomocy przy przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości
 •  przedsiębiorcy, którzy planują restrukturyzację
 • wierzyciele, którzy są zainteresowani prowadzeniem rozmów z dłużnikami i przygotowywaniem dla nich planów restrukturyzacji zadłużenia
 •  przedsiębiorcy, którym grozi upadłość, na etapie przed podjęciem decyzji w zakresie wyboru właściwej formy postępowania
 •  syndycy, zarządcy, nadzorcy sądowi, którzy potrzebują reprezentacji i doradztwa prawnego w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w których uczestniczą

 Upadłość:

Prawo upadłościowe, jako odrębna gałąź prawa, uregulowana została w ustawie z dnia 28 lutego 2005 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171). Z dniem 1 stycznia 2016 r. uregulowano odrębnie postępowanie układowe od postępowania upadłościowego.

Zakres przedmiotowy obecnie obowiązującej ustawy prawo upadłościowe obejmuje:

 •  postępowanie upadłościowe prowadzone wobec dłużników - przedsiębiorców oraz innych podmiotów zrównanych przez ustawodawcę z przedsiębiorcami,
 •  postępowanie wobec dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (potocznie zwane upadłością konsumencką),
 •  postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że prawo upadłościowe jest zbiorem norm prawnych, regulujących specyficzny obszar relacji, jakimi są relacje pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem i to bez względu na rodzaj i tytuł powstania danego zobowiązania.

Jednocześnie należy rozróżnić pojęcie „upadłość”, przez które należy rozumieć określony stan faktyczny i prawny niewypłacalnego dłużnika od pojęcia „postępowanie upadłościowe”, które stanowi zbiór norm regulujących sam przebieg (procedurę/sposób postępowania) procesu upadłościowego.

Jak wskazuje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej na podstawie ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, do końca drugiego kwartału 2017 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zamieszczono ogłoszenia o upadłości 272 przedsiębiorców. Porównanie danych z 2015 i 2016 rokiem wskazuje, że liczba tego rodzaju upadłości maleje. [1] 


Z kolei kolejny rok obowiązywania zliberalizowanych przepisów regulujących upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) przyczynił się natomiast do dużego wzrostu liczby ogłoszonych przez sąd upadłości. Do końca II kwartału 2017 roku wydano 2778 postanowień w sprawie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Porównanie zaś danych dotyczących ogłoszonych upadłości konsumenckich w pierwszej połowie 2017 roku w stosunku do pierwszej połowy 2016 roku wskazuje na 39 % wzrost tego rodzaju postępowań. [2][1] . http://www.coig.com.pl/2017-upadlosci-firm.php


[2].  http://www.coig.com.pl/2017-upadlosc-konsumencka-lista_osob.php


[3] http://www.coig.com.pl/2017-restrukturyzacje-firm.php


Restrukturyzacja:

Prawo restrukturyzacyjne wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 r. daje dłużnikom nowe narzędzia dla ratowania przedsiębiorstwa w kryzysie. Ustawa wprowadza nowe postępowania:

 •  postępowanie sanacyjne
 •  postępowanie układowe
 •  przyśpieszone postępowanie układowe
 •  postępowanie o zatwierdzenie układu

Analiza przepisów prawa restrukturyzacyjnego pozwala wyciągnąć wniosek, że postępowanie restrukturyzacyjne ma doprowadzić do kompromisu pomiędzy wierzycielami, a dłużnikiem, a celem tego kompromisu ma być restrukturyzacja przedsiębiorstwa i odzyskanie płynności finansowej przez przedsiębiorcę.

 

W 2016 roku wszczęto 212 postępowań restrukturyzacyjnych, zaś na koniec drugiego kwartału 2017 roku było już 154 takich postępowań. [3]


Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje:

 • zasady zawierania przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika układu z wierzycielami oraz skutki zawartego układu,
 •  przeprowadzanie działań sanacyjnych: działania, których celem jest przywrócenie niewypłacalnemu dłużnikowi możliwości i zdolności do terminowego regulowania/spłacania swoich zobowiązań

W ramach świadczonej obsługi prawnej zapewniamy, w zależności od potrzeb naszych Klientów:

 •  doradztwo przy wyborze trybu postępowania (układ, upadłość likwidacyjna, restrukturyzacja)
 •  przygotowane zgłoszenia wierzytelności
 • doradztwo, jak skutecznie przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości, tak aby nie został oddalony lub odrzucony przez sąd
 • przygotowanie skargi pauliańskiej
 • przygotowanie wniosku o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości obciążenia majątku upadłego (zgodnie z art. 130 ustawy)
 • sporządzenie sprzeciwu do listy wierzytelności i zarzuty do planu podziału funduszy masy upadłości
 • zapewniamy usługi praktyka i doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego (radcy prawnego, partnera naszej Kancelarii)
 • skutecznie pomożemy kontrolować koszty masy upadłości ponoszone przez syndyka.

Niezależnie od tego czy jesteś dłużnikiem, czy wierzycielem, wybierając naszą Kancelarię:

 • korzystasz z usług najlepszych specjalistów
 • masz realny wpływ na przebieg i koszty postępowania upadłościowego
 • zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa restrukturyzacyjnego możesz samodzielnie wybrać i wskazać sądowi: zarządcę, nadzorcę sądowego lub nadzorcę układu (spośród osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego), a który jest radcą prawnym i założycielem naszej Kancelarii