Styczeń 2018


Dnia 30 stycznia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.


Zgodnie z art. 5 tej ustawy w niedziele i święta w placówkach handlowych:

1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
– są zakazane.

Doprecyzowano niektóre wyłączenia spod zakazu przewidziane w ustawie, w tym definicję kwiaciarni (art. 6 ust. 1 pkt 2), piekarni, cukierni i lodziarni (art. 6 ust. 1 pkt 27) poprzez określenie, że za takie placówki handlowe będą uznane tylko te, w których przeważająca działalność polegać będzie na handlu, odpowiednio, kwiatami, wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi oraz w stosunku do placówek handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Analogicznego ograniczenia nie wprowadzono w stosunku do stacji paliw.

Wprowadzono również uzupełnienie opisu wyłączenia zakazu handlu w stosunku do placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek (art. 6 ust. 1 pkt 26).

Doprecyzowano także niektóre inne wyłączenia od zakazu handlu w niedziele i święta oraz przesłanki odpowiedzialności karnej (grzywna, ograniczenie wolności) w przypadku naruszenia wprowadzonego zakazu.

Zakaz, o którym mowa w ww. art. 5, nie obowiązuje w: kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. W przypadku gdy w ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, przypada święto, zakaz obowiązuje.

W okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. zakaz handlu nie obowiązuje – co do zasady - w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego chyba, że w pierwszą lub w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego przypada święto. W takim przypadku zakaz obowiązuje. W 2019 roku zakaz handlu nie obowiązuje – co do zasady - w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego chyba, że w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego przypada święto. W takim przypadku zakaz obowiązuje.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca 2018 r.