UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

 

ODBIORCY NASZYCH USŁUG:

 • Wykonawcy,
 • Generalni wykonawcy,
 •  deweloperzy i zarządcy galerii handlowych
 •  właściciele, najemcy i dzierżawcy nieruchomości
 •  leasingobiorcy i leasingodawcy
 •  przedsiębiorcy planujący rozpocząć działalność gospodarczą
 •  przedsiębiorcy planujący zmienić formę prowadzenia działalności gospodarczej
 •  banki i instytucje finansowe oraz ich klienci

 

      Doradzamy na wszystkich etapach zawarcia umowy:

 •  analiza potrzeb Klienta
 • dopasowanie optymalnych sposobów osiągnięcia zakładanych celów,
 •  etap weryfikacji wiarygodności kontrahenta
 •  etap złożenia oferty
 •  przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetargi po stronie wykonawcy i zamawiającego, doradztwo przy sporządzaniu SIWZ)
 •  sporządzenia listu intencyjnego
 •  negocjacje i sporządzenie umowy przedwstępnej
 •  negocjacje i zawarcia umowy
 •  ustanawianie zabezpieczenia roszczeń Klienta (zastawy, hipoteki, kaucje, gwarancje, weksle, umowy przewłaszczenia)
 •  nadzór nad prawidłowością wykonywania zawartej umowy

Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniach polubownych, i przed sądami powszechnymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w weryfikacji umów o świadczenie usług dla sektora publicznego i prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem.

 

W zależności od potrzeb Klienta sporządzamy i negocjujemy umowy w obrocie gospodarczym, w tym:

 • umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (do SIWZ)
 • skomplikowane umowy pożyczki
 • umowy leasingu (w szczególności dotyczące linii technologicznych, dla sektora rolnego, mleczarskiego, motoryzacyjnego, recyklingu)
 • umowy najmu powierzchni komercyjnych po stronie najemcy i dewelopera (galerie handlowe i obiekty biurowe)
 • umowy o roboty budowlane oraz inne umowy w procesie inwestycyjnym (umowy z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami, umowy z zakresu nadzoru inspektorskiego
 • umowy w zakresie należytego zabezpieczenia wykonania umów (gwarancje, zastawy rejestrowe, zastawy na przedsiębiorstwie i zapasach, hipoteki, akredytywy, kary umowne, kaucje, weksle, umowy przewłaszczenia)
 • cesje umów (obrót wierzytelnościami)
 • umowy restrukturyzacyjne
 • umowy z kadrą zarządzającą
 • umowy z zakresu prawa pracy
 • umowy z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej
 • umowy dotyczące marketingu i reklamy
 • umowy spółek